is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pan hearke to (da Brunsvelt bij mij wier)

Ney 't gaest-gled luwd fen Lille, Luwte in Lier'.

Dit 's (kate' hij) dit 's Apoll', dy eeren mij Beschamme', ö 'k wijckje', ick duwckje' ick schuwllje ick

[swij.

Yn oprjuechte njue fen sijn frjuene Sixtus Brunsvelt iz dit schreoun fen

C- . c „ GIJSBERT JACOBS,

oantiende Selle,

't jier 1656.

IV.

KLINCK-DICHT

(op de Spaensche neêrlaeg in Duyns)

Doen Gerion vol trots, met vier-mael sestien Kielen,

(Elck een Kasteel gelijck) quam bruysen door het Nat, En waend', in overmoed, dat hy de Geus al hadd' Ten drie-balg ingeslockt, oft' soud' hem flucx vernielen: Quam Ne'erlands Schip-voogd, fors, op-dond'ren na dees'

[Fielen.

Spoog Vonck en Vlam, waer door sy kregen 't Vyer in 't gat, Ach! (sucht hy) dit s Alcijd': en bergd', in Duyns, sijn

[Schat.

Daer liggend , sach sijn Schrick, als Snap-haens, om hem

[krielen.

Hy beeft: En smeekt den Teems om Herberg in sijn Kolck; Die set hem by van all's: Doch wijst dit geele Volck We er van der handt. Hy barst en knarst van spijt en toren. Maer flucx vat 't Rotterdams Briareus, (sijn Plaegh) Met hondert Handen, hem soo fellijck by de Kraegh, Dat hy geeft Macht en Schat en Lijf en Al verloren.

G. J.