is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ick ben de jeugd van 't jaer. Ick maeck 'et all' begort, Waer ick de gulde vloed mijns vruchtbaerheyts op stortt'. Mijn eygenschappen all' te veel zijn om verhalen.

Ghy siet des hemels gunst vol-op, in my, ne'er-dalen. Ick ben van boven af tot lust en liefd gemaeckt.

Doe viel ick in heur re'en en hebse dies gestaeckt: 'k Weet, Schoonst, dat Ghy van God gezonden t' onzer

[vreugden

Des werelds gantschen kreyts geneuchlijck doet verjeugden. Dat Ghy, om 't jaer, als zijnd' Aerds-sleutel, d' Aerd ont-

[sluyt,

En voort brengt, uyt heur spind', een veelerleye spruyt. Dat Ghy 'et nieuw gewas tot vrucht-geteel doet rijzen, En soo, als Alvoedst'ress' komt all' 't gedierte spijzen. Dat Ghy den mensch doet treen, in kruyd en gras, op

['t droog,

Daer korts 'et slanter-slijck slym-slibb'rig over toog. Dat Ghy voor schrael dorr' hooy, op stallen lam te scherven, Het lustig Vee een weyd, vol mals vet gras, doet erven. Dat Ghy 'et Land maeckt groen, met queeckmild lauwe

[dauw,

In plaets et van de koud alleen was vael en grauw. Dat Ghy met kruyd en gras en blader-kruyze toppen, Als trouw' Deurwachteres, komt menigen ingang stoppen. Dat Ghy pas na de maet, te koud niet noch te warm, De mensch zijt aengenaemst, 't zy jonck oud rijck of arm. Dat in en met u eerst de wer'ld is voort getogen.

Dat uyt Uw boezem eerst de scheps'len voedzel zoogen. Dat noch wat by ons groeyt, door U gevoedstert, leeft. Blijf, Schoonst, ey! blijv' altijd, die ons schier d' hemel

[geeft.

Hier met ontwaeckte ick. Maer de slaep my nauw ont-

[weecken,

Was m', ach! de Lent ontvlucht. Heur tijd was overstreecken. 23