is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sijn Neus geleeck geen goot voor slijm der herssen-vochten, Maer een Furneys-pijp eer vol heete wallem-tochten.

Sijn Mond was all-stonds droog, sijn tong kleefd' aen de

[raeck,

Van smachtelijcken dorst al dronck hy noch soo vaeck. Het welck hy hittig de e, en dat met groote stoopen.

Want (denck eens om dees' broer) hy heeft meest uyt-gesoopen, 't Wijll' hy sich hier verhiel, all 't nat van 't lage land, Wat vliet en slot en poel en haven brengt ter hand. All' wat de Brouwer had bebonden inde tonnen.

All' wat de Boer vergaerd' uyt vier-voet-leven-bronnen. All wat ter neder goot een regen-volle wolck,

Joeg hy al gulsig in sijn nat-gier-holle kolck.

Wat sing ick! vocht van t Land! de zee kromp van sulck

[slocken,

En wierd soo 't rustloos' golf en scholper-plas ontrocken: Ja d' hemel met sijn vocht de brand lescht in sijn borst, Waer door, self d' heyden-Goon, verstickten schier van

[dorst.

Een weynig scheen sijn hals na d' aerde neer-gebogen,

Door d'arbeyd soo gewenn't: gelijck sich quam vertogen Sijn last-gewill'ge sloof-en-tors-belusten Rugg.

(De leuyheyd was sijn walgh, van aert slaef-besig vlugg,) Van Schouder-schoften breed. Geset en sterck van leeden Sijn Beenen wel gespiert, en vast, om staen en treeden. t Sy hy-se set te schoor, wanneer hy 't lichaem buyght, En met een gladde zeyn' 't groen-hayrig veld ontruygt: Of dat hy op sijn neck' veel voeders hoy gaet voeren Dat door t sterck stappen d Aerd moet trillen en verboeren,

En draegt soo berg op berg, op 't platte land, by een, Gelijck d' Alcides, oud tijds, (soo het waer is) deen Met hande (krom en klem, vereelt met knobbel-knoesten, Knaphandig, dag en nacht, om 't veld-gewas in t' oesten)