is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elck vrucht boom oock, en meest, elck wijnstock u ver-

[streckt

Een beeck waer uyt ghy 't sap, tot soete teugen, treckt. Dat u oock 't wacker licht niet meer soo laet kan letten Van rust en lust des beds, en vroeg 'er af doe setten, Weet my dat vrylijck danck: mits ick in Schalen hangh Eerst effen dag en nacht, daer nae de nacht maeck lang. En dat ghy, om den brand des levers te verdrijven,

Niet meer en hebt van noo u selfs, met sieckt te grijven, Door koud en rauw geslorp van melck of ander nat, Neem aat, en houd t van my, als weet'looz' rijkdoms schat. En dat uw kost en dranck, door menigte van muggen,

Niet meer bedragen word't, en ghy oock, door hun pluggen, By dag en meest by nacht gepriemt word't als voor heen. Beken dat oock van My t ontfangen als een Leen. Voorts, is u brood-huys vol met aller leye granen?

Doet Osse-en Vercken-vleesch uw kuyp et bersten wanen? En geeft uw souder-balck, door 's brandings last een

[kraeck ?

Houd dat van mijne gunst, tot u, geen kleene saeck. Wat schudd ick van t geboomt een veelerley' ooft-regen? Ja watt er van my koomt is heyl end enckel zegen:

t Verhael en had geen eynd. Siet deez' voll' hoorn, een

[schat

Van 't geen ghy wenschen meught. hier is van alles wat. Ick ben de sorgb're Herfst, gelijck ghy kont bemercken Aen mijn sorgvuldig, vroed en nutrijck heylsaem wercken. Die my geen acht en slaet, t is reden dat hy treurt Wanneer een vroed gemoed veel soet en goed gebeurt.

WINTER.

Eens nachts, als t duyster had geblind-hockt Vee en volcken, En 's hemels toortsen uyt-gebluscht met vochte woleken,