is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soo buyg ick onder my all' wat 'et hooft op-beurt; En drucket, dat 'et sterft of dorr't, of beev't, of treurt. De boomen ick ontbla'er, de kruyden doe ick duycken, 'k Doe kruypen onder d' Aerd der tuynen preutsche p'ruycken, Soo dat en boom, en bloem, en kruyd, en gras geheel Verkrimpt, verdwijnt, vergaet, of toont een dorre steel. Hebt gh' u naar eysch, versorght met vleesch, spek, graen

* [en bieren,

Gevoey'rde kleding, turf, om boeten goede vyeren?

Soo sy-dy wel bedacht: en draegt mijns strangheyts juck Veel lichter als die niet wel letten op 'et stuck.

Ick tast' door vleesch en been den achtelozen leuy-aert, Die in den Somer slaept en lanterfant en keuyert,

En let niet op d' heyl-less', die hem sulck koning leert Die voor de wijste Vorst des werelds wordt ge-eert. Ach! (aend' ick) Winter-heer, ghy plaegt en prangt den

[armen,

Door uw', te wreed bedrijf, dat God hun's moet ontfer-

[men:

Die 't niet gebeet'ren kan, hoe nijver hy sich quytt, Ghy, echter, als den drog. met wreedheyts tanden byt. Gelijck d' geel-goud-heel Son (hy weer) sijn blonde stralen, Uyt sijn flam flonck're koets, op goe'n en qua'en laet dalen, Soo send Ick hagel, sneeuw, slagregen, ys en vorst, En buyen sonder tal, en back een stale korst',

Waer door 't vloey-water stremt tot diamante muyren, Die, herd en dick, soo 't schijnt, veel eeuwen zouden duyren: Maer, als Ick't anders wil? 't stael-parlemoer versmelt Soo saen Ick weste-wind en regen send op 't veld. Dan dreyg Ick 't drae met druyp en regen te verdrincken, 't Geen Ick flus steensch verstijfd, met sneeuw en ys de e

[krincken.

Maer dunckt u all' mijn doent een gansch bederflijck quaed? Ghy siet niet verr' genoeg in 's hemels diepen raed.