is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woorden mede om d' HEER' te naken;

Smeeckend': HEER' neem van ons 't quaed En geeve ons in 't goede baet:

Soo zult Ge onzer lippen varren Liefflijck luchten door de sterren.

Assur zal ons niet behouwen,

Noch geen peerd, ten krijg geschickt, Schoon de wereld 'er voor schrickt: Nimmer zullen wy meer bouwen

Op Onz' handwerck (ach te sot!)

Seggend' (foey Onz'!) dit 's Onz' God. Immers sult Ghy u (och armen!)

Eener Weze 5 HEERE ontfermen.

Dier g'lijck Geestgeschut en wapen

Grijpt ten toevlucht: Sondaers baet, Boettraentappers, Godvruchts zaed,

Geest vergruysd' ziele oorlog knapen, Sondbelijders veyns'loos bloot,

Nood uytstorters in Gods schoot, Godverzoeners, herts trill' zussers,

Straffe afsmeeckers, Roede kussers,

Banger noodhulpe, Evelstutters,

Tochtenbreeckers, zonds verniel, Vleeschweeld' temmers, Wieck der ziel, Troostborns, Weeuwe en Weez' beschutters, Gunstverwervers, Duyvels spijt, Wraeckverformers in meelijd,

Self-verzakers, heyl-bejagers,

Hemel-le'ers, Geweete ontknagers,

Tong'reuckoffers, Ootmoed tuygers,

Wroegherts Honckzuyls, Beed'laers troost,