is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soo prael uw' hoog-geduchte Majesteyt, O God-soldaet! o Heer der heerlijckheyd!

5 De Koning leve en rijd' voorspoedelijcken

Ter goeder saecke, op waerheyds wiel te prijck en Te pronck, in bill'kheyd, trouw, bescheyd en re'en, En welgegrondheyd der sachtmoedighe'en.

III.

Uw' dapp're hand, uw' rechter vuyst in 't vechten, Sal vyands schrick, vlucht, ne'erlaegs moord uytrechten.

6 Uw' scherp geschut boft wrev'le volck'ren ne'er, Soo girst door 't hert des vyands 't Vorst-geweer.

7 Uw' troon, o God! sal eeuwe aen eeuwe altoos fijn In gloor, in glansch, in welckelozen bloos zijn.

Uw' Koningstafs ontsagb're statigheyd Zeeg'praelt en brall't in waer' rechtmaetigheyd.

IV.

8 Ghy lieft 'et recht, en haet 't godtlooze ontuchtigd'. Dies U, o God! Uw' God heeft overluchtigd

Met olië der vreugden zonder maet,

Meer dan Uw' me'e-genoots in eeren-staet.

9 Treed toe, treed toe, met Vorst'lijck' helde-schreden, In Uw' goud, peerl', gesteentrijck' Konings kleden,

Vol myrr'-geur, aloë en cassia,

Uyt elpen Troon, daer U de vreugd galmt na.

V.

10 Schoon' Deirens, stamm' hoog' eed'le Koningspruyten. Sich 't kostlijck Stoet Uws Maegd-eer-sleeps insluyten.

Maer sie! o braefst'! de Bruyd t' uw rechter staen, Fijn in 't fijnst' goud van Ophir aengedaen.