is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoon all'et volck den waren God af viel.

Deut. 32. 't Bromt daer: hunn' rots kan noyt onz' rots gelijkken,

31, Wie twijffelt? Laet self vyand vonniss' strijcken,

Psal. 113.5,6. Daer orgelt harpgeschal,

Ps. 95. 1. Gods hooge prael en gluyr-gloor over al.

Wie dunckt niet self in d' hemel-vreugd te woonen. Als David singt, in drie-eenstem soet' toonen, 's Drie-eenheyds lof; en noodt Tot sulck gejuych all' wat d' heel-Al besloot,

Dus weet God fijn uyt duzster licht te trecken. En 's Duyfjens deun, uyt rots-reet, op te wecken Met sulk God-lief geluyd Welk God self 't hert, uyt hoor-meld'oor, vrybuyt't. Op dus een wijz' weckt God geweldenaren,

Die d' hemel self bestormend' noch niet sparen,

Als oudtijds Iacob de'e,

Die God verwan terwijll' hy God bestre'e.

Deez' boetklacht-klanck, deez' Gods-glimp uytgedonderd, End' uytgekipt uyt honderd end' uythonderd,

Heylge Engel-Engelsch' tael,

Discht Haringhovk in goud gebeelden schael.

Paey ziel-lust nu, ö Ne'erland, in 't doorkijcken.

Van dit juweel, vol Godgeleerde blijcken,

Soo deft' in Moeder spraeck.

Hier vind t ghe een zee vol Godvruchts hertvermaeck. Voor my, ick kan, na waerd', dit werck niet prijsen. Ey! goeden wijn hoeft oock geen krans-bewijsen.

Wie nut't deez' twaelf tal wijn, Sal Pingsterproncks, met Christi liev' dousiin,

Qock Geestgloor vol Godsalig droncken zijn.

G. JACOBS,