is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ende oock op Hen, die 't Ne'erland, als een buyt, 's Teems zal'ge plisschen,

God' lief uytvisschen.

G. JACOBS.

XVIII.

Op de

Wetsteen der Vernuften.

Is 't niet vreemd,]) dat Jan2) de Brune (Daer3) noyt 't bruyne licht in heeft) Straellicht,4) glans en gloorglimp geeft? Is hij5) de Aerd'6) gelijk der Tuyne;

Die, hoe bruyne,7) a'emt reuck en geur;8) Ende uytpuylt in talloos' kleur:9)

II. Geen' ^ieraedje10) alleen voor de ogen, n)

(Hoe verwonderlijcke12) pracht Van nature kleed 'er lacht)

Maer,13) daer14) Geesten, opgetogen In d' heyl heelkund', heylsaem 15) kruyd Plucken, 's menschen welvaert,16) uyt?

III. 't Is gewiss17) niet quaelck18) geleecken19)

Mits sijn'20) verv'loos' swarten inkt21)

Hier soo 22) geestig mengel blinckt23)

Var. 1664. ') vremd, 2) Ian 3) Daar 4) Straallicht, 5) hy 6) d' Aard' 7) bruyn', 8) reuk en geur, 9) Voedzel, smaak en talloos' kleur: 10) gieraadj' ") d'ogen, 12) verwonderlijke 13) Maar, 14) daar 15) heylzaam '^welvaart, 17) gewis 18) quael'k w) geleeken: 20) zijn' 21) inkt, 22) zo 23) blinkt,