is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcj

Met komt de Re'en der re'en met macht van re'en uyt-

[breken,

d Dat noyt een mensch een mensch soo bondig hoorde

[spreecken.

Met wijst e Selfs-heylwegh ons verlooren heylweghs baen. Selfs-waerheyd, Leven-selfs, wijst Waerheyds Leef-bornaen. (Maer van 's Woords wond're da'en, in 't vleesch gedaen,

[prijs-preecken,

Gelijckt der Lichten Licht een lompe Lampe ontsteecken. f Sijn borstleg-Lieveling, die 't Arend-oogd insiet Betuygt, dier boecken veelt' bevatt de Alwereld niet.) En na hy voor ons droegh g Gods draeglooze ongenaden, Ende h ons ten zoen met God, sich liet aen 't Vloeckhout

[braden,

Sond hy nieuw' f Visschers uyt (die oudtijds Jagers sand) Dit ving niet nu en dan wat Wilds, maer 't hele Wand Vol visschen voor den Heer. i Als Pingstervuyr met talen Kliefd tongd quam, hoofd voor hoofd, op Menschen-visschers

[dalen,

Syn duysenden bekeerd, door wond're taalre'ens klank: Sulck wonder werck wurck 't Woord in eerst stonds Mensch-

[visch-vang.

Als Gods verkoren Vat, der Heyd'nen heyl'ge Apostel, k Agrippae preeckt' van Christ, sijn re'envliet vloeyt soo kostel Dat d' Heyden, Festus, vrucht, en ducht, d' held raest,

[maer mist',

Wijll' 's Konings hert by-nae beweegd wierd' tot een Christ. (O mond! welcks Hemel-tael doorhonighd, tallooz' talen In Christi koy te hoop soo zaligh wist te halen!)

d Joh. 7. 46. e Joh. 14. 6. ƒ Joh. 21. 25. g 1 Thess. 1. 10. Esai. 53. 5. Matth, 8. 17. h Matth. 27. 46. 1 Petr. 2. 24. i Handl. 2. 3, 41. k Handl. 26. 27.

•j" Jac. de vorag. in Andr. serm. 4.