is toegevoegd aan uw favorieten.

Encycliek Divini redemptoris van onzen heiligen vader Pius XI... paus, over het godlooze communisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rede als met de Goddelijke Openbaring; een omwenteling van de maatschappelijke orde, omdat het gelijk staat met de vernieling van haar grondslagen; een miskenning van den waren oorsprong, de natuur en het doel van den Staat; een ontkenning van de rechten der menschelijke persoonlijkheid, haar waardigheid en haar vrijheid.

DE VERBREIDING.

15. Maar hoe is het mogelijk dat een dergelijk stelsel, wetenschappelijk sinds lang verouderd, en door de practische werkelijkheid weerlegd, zich zoo snel kon verbreiden in alle deelen der wereld?

De verklaring ligt in het feit, dat slechts zeer weinigen de ware natuur van het Communisme hebben doorschouwd; de meesten daarentegen laten zich vangen door de listige bekoring van zijn schitterende beloften. Voorgevende, dat men slechts het lot der arbeidersklasse wil verbeteren, werkelijke misstanden, uit de liberale economie ontstaan, wil wegnemen en een billijker verdeeling der aardsche goederen wil bereiken (doeleinden, die ongetwijfeld volkomen wettig zijn) en partij trekkend van de economische wereldcrisis, weet men ook groepen der bevolking, die elk materialisme en elk terrorisme uit principe verwerpen, onder de invloedssfeer van het Communisme te brengen.

En daar elke dwaling steeds een deel waarheid bevat, kon dit zoo even genoemde aspect van waarheid te gelegener tijd en plaats listig naar voren gebracht worden om, waar gewenscht, de afstootende ruwheid en onmenschelijkheid van de beginselen en methoden van het Communisme te verbergen en aldus zelfs edeler geesten op hun beurt verkondigers van die waarheden werden tegenover jongere menschen, die er de innerlijke dwalingen nog niet van kunnen onderkennen.

De verkondigers van het Communisme weten bovendien ook partij te trekken van den naijver der verschillende volkeren, de contrasten tusschen verschillende politieke stelsels en zelfs van de stuurloosheid, die op het gebied van de wetenschap-zonder-God heerscht, om binnen te dringen in de universiteiten en de beginselen van hun leer met schijnwetenschappelijke argumenten te steunen.