is toegevoegd aan uw favorieten.

Encycliek Divini redemptoris van onzen heiligen vader Pius XI... paus, over het godlooze communisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijls dezelfde zaak betreffen, echter onder verschillend gezichtspunt; en de arbeiders zijn, wat de plichten der anderen tegenover hen betreft, terecht zeer fijngevoelig, uit het bewustzijn van hun eigenwaarde.

50. Daarom wenden Wij ons op bijzondere wijze tot u, Christelijke patroons en fabrikanten, wier taak dikwijls zoo moeilijk is, omdat gij de zware nalatenschap draagt van de dwalingen van een onrechtvaardig economisch stelsel, dat zijn ruïneuzen invloed generaties lang heeft uitgeoefend: weest zelf uw verantwoordelijkheid indachtig. Het is maar al te waar, dat de wijze van handelen in zekere katholieke kringen er toe heeft bijgedragen het vertrouwen der arbeiders in den godsdienst van Jezus Christus te schokken. Die kringen wilden niet begrijpen, dat de Christelijke naastenliefde de erkenning van zekere rechten opeischt, welke aan den arbeider verschuldigd zijn en welke de Kerk hun uitdrukkelijk heeft toegekend. Hoe moet men oordeelen over het optreden van die katholieke patroons, die er op sommige plaatsen in geslaagd zijn, de voorlezing van Onze Encycliek Quadragesimo Anno in hun patronaatskerken te verhinderen; of over die katholieke industrieelen, die zich tot nu toe tegenstanders hebben getoond van een arbeidersbeweging, door Ons zelf aanbevolen? En is het niet te betreuren, dat het eigendomsrecht, door de Kerk erkend, somtijds misbruikt is om den arbeider zijn rechtvaardig loon en zijn sociale rechten te onthouden?

Sociale rechtvaardigheid.

51. Bovendien bestaat er naast de ruilrechtvaardigheid nog de sociale rechtvaardigheid, welke ook verplichtingen oplegt, waaraan noch patroons, noch de werklieden zich kunnen onttrekken. Het is juist de eigenschap van de sociale rechtvaardigheid, van de enkelingen te eischen wat noodzakelijk is voor het algemeen welzijn. Evenals in het levend organisme niet voor het geheel wordt gezorgd, indien men niet aan elk deel en aan elk van de ledematen alles geeft wat zij noodig hebben om hun functies uit te oefenen, zoo ook kan men niet voor het sociale organisme en het welzijn van de geheele maatschappij zorgen, indien men niet aan elk deel en aan alle ledematen, dat zijn hier: menschen, begiftigd met per-