is toegevoegd aan uw favorieten.

Encycliek Divini redemptoris van onzen heiligen vader Pius XI... paus, over het godlooze communisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al dergelijke initiatieven, welke de kennis van de oplossing in Christelijken zin der sociale vraagstukken bevorderen.

65. Aldus voorbereide en onderrichte strijders voor de Katholieke Actie zijn de voornaamste en eerste apostelen onder hun mede-arbeiders en zij zijn tevens ook de meest aangewezen helpers van den priester bij het verspreiden van het licht der waarheid en de leniging van de ontstellende stoffelijke en geestelijke ellende in al die kringen, welke den arbeid der priesters van God weigeren öf door ingeworteld vooroordeel tegen de geestelijkheid öf ten gevolge van een beklagenswaardige religieuze apathie. Op deze wijze werkt men mede, onder de leiding van bijzonder ervaren priesters, aan de zielzorg voor de werkende klasse, welke Ons zoozeer aan het hart ligt als het geschiktste middel om deze, Ons bijzonder dierbare kinderen te behoeden voor communistische valstrikken.

66. Buiten dit persoonlijk apostolaat, dat vaak verborgen, doch buitengewoon nuttig en effectvol is, heeft de Katholieke Actie tot taak mondeling en schriftelijk de fundamenteele principes te propageeren, welke dienen tot den opbouw van een Christelijke sociale orde, zooals deze blijken uit de Pauselijke documenten.

HULPORGANISATIES.

67. Rondom de Katholieke Actie scharen zich die organisaties, welke Wij reeds eerder als haar hulptroepen hebben begroet. Met Vaderlijke liefde sporen Wij ook deze verdienstelijke organisaties aan, zich te wijden aan de belangrijke zending, welke Wij hier behandelen en welke in dit oogenblik alle andere zendingen door haar levensbelang overtreft.

KLASSE-ORGANISATIES.

68. Bovendien denken Wij aan de klasse-organisaties van werklieden, landbouwers, technici, geneesheeren en patroons, van studenten en anderen, van mannen en vrouwen, die leven in dezelfde cultureele omstandigheden en, als het ware, natuurlijkerwijze in homogene groepen worden vereenigd. Deze groepen en deze organisaties juist zijn het, welke aangewezen zijn om de ordening in de