is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANDWASSCHING. Ps. 25, 6-12

In onschuld wasch ik mijn handen: m treed ik nader tot Uw altaar, Heer:

Om een loflied aan te heffen, en al LJw wonderdaden te verkondigen.

Heer, ik bemin den luister van Uw huis en de woonstede van Uw heerlijkheid.

Verdelg mij niet gelijk de goddeloozen: sn doe mij niet omkomen als de menschen, die bloed vergieten;

Want aan hun handen kleven ongerechtigheden: zij laten zich met geschenken omkoopen.

Maar ik wandel in onschuld: wil mij daarom beschermen en U over mij ontfermen.

Ik vertrouw, dat ik staande zal blijven: en U, Heer, zal komen verheerlijken in de voile bijeenkomst.

Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.

Zooals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Aanvaard, Heilige Drievuldigheid, deze offerande, die wij U opdragen ter gedachtenis aan het lijden, de verrijzenis en de hemelvaart van onzen Heer Jesus Christus: en ter eere van de H. Maria, altijd Maagd, van den H. Johannes den dooper, van de HH. Apostelen Petrus

on "Poiiliie van VYi