is toegevoegd aan uw favorieten.

Een man van vorstelijk karakter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

VAN PASTOOR TOT ORDESTICHTER.

In 1932 vierde de Congregatie van de Zusters van Liefde te Tilburg met innige dankbaarheid en ingetogen jubel het eeuwfeest van haar stichting, onder welverdiende belangstelling van heel Katholiek Nederland.

Met de overname van het klooster „in 't Zand" te Roermond bezat de Congregatie toen juist honderd huizen, waarin 3374 geprofeste Zusters, 262 aspiranten en 114 novicen, onder de leuze: „Liefde zonder eigenliefde", zich wijdden aan, men mag wel zeggen: alle liefdewerken, bijzonder aan de opvoeding der jeugd, weer speciaal aan de arme jeugd. Het getal huizen is intusschen weer met één vermeerderd, terwijl het aantal Zusters aanmerkelijk is toegenomen.

In bewaarscholen, scholen voor L.O. en U.L.O., in pensionaten, kweekscholen, scholen voor Middelbaar Onderwijs en Lyceum wordt de jeugd opgeleid tot nuttige leden van Kerk en Maatschappij, terwijl ook het misdeelde kind niet wordt vergeten, daar te Tilburg in de Petrus-Dondersschool en nog in drie andere steden het zwakzinnige kind 'n plaats vindt. Te Grave in „De Wijnberg" worden blinde meisjes vanaf haar prille jeugd tot op gevorderden leeftijd opgenomen en opgeleid. Hetzelfde gebeurt ook in het Instituut t- Maaseyck (België), waar ook onderricht wordt gegeven aan doofstomme meisjes.

Ook in de Missie werken de leden der Congre-