is toegevoegd aan uw favorieten.

Een man van vorstelijk karakter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den pastoor, „dan verklaar ik, dat de vriendschappelijke betrekkingen tusschen de militaire autoriteiten en geestelijkheid niet meer bestaan!", en zonder verder antwoord af te wachten, verlaat hij den onthutsten commandant. Deze meldt 't gebeurde zoo gauw mogelijk aan den Prins, die antwoordt: „Ik kom niet!" Het aangekondigde bal werd afgelast.

Ook bij een andere gelegenheid toonde hij zich even onverschrokken. De vriendschap tusschen hem en den Prins was nog slechts van jongen datum, toen zij op een zware proef werd gesteld.

In 1832 werd te Tilburg een blijspel opgevoerd, waartegen de Pastoor zijn stem verhief met zooveel kracht en succes, dat zijn parochianen, op uitzondering van twee of drie, thuisbleven.

Het Hoofdkwartier en de soldaten maakten van deze publieke vermakelijkheid een ruim gebruik, maar dit belette Zwijsen niet te volharden in zijn tegenactie. Daarover schijnen de Prins en zijn officieren niet weinig geraakt te zijn geweest. Toch eindigde ook dit conflict met een triomf van den tactvollen en vastberaden pastoor, zooals blijkt uit een schrijven aan Mgr. Den Dubbelden: „Mijne démarches in deze zaak zijn bij het Hoofdkwartier wel opgenomen. De prins van Oranje had aan Van Dooren gevraagd of de pastoor de comedie had verboden. Waarop Van Dooren antwoordde: „Neen, er bestaat in ons bisdom een verordening, waarbij het bijwonen der comedie is verboden? de pastoor moet deze verordening executeeren en staat vis-a-vis zijn superieuren gelijk een generaal ten aanzien van Uwe