is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootheid èlders zijn en van een andere orde. Voor het oogenblik is het al te klaar, en dit is een ergernis voor velen, dat de zichtbare grootheden, de fanfares en de tambourijnen der glorierijke ondernemingen overgehuisd zijn naar den vijand ; onzuivere grootheden, maar gróótheden, zooals het vleesch en de wereld deze kunnen voorstellen. Het avontuur van het Vijfjarenplan of de Opmarsch naar Rome evenaarden wel het standbeeld van een Nabuchodonosor." (par. 3 en 4).

54

Dat er langs fascistischen weg en methode, gelijk deze heden bekend zijn, onmogelijk een „positief christendom" kan gevestigd worden, toont wederom Maritain duidelijk aan : „Indien onze eeuw eenige kansen heeft een christel ij ke gedaanteverandering der stoffelijke orde bij te wonen, dan is het in elk geval ónmogelijk dat deze op dezelfde wijze en door dezelfde middelen wordt voortgebracht als de andere omwentelingen in den tijd. Ze is essentiëel functie van de christelijke heldhaftigheid. Een sociale christelijke hernieuwing zal werk zijn van heiligheid of ze zal niét zijn. En deze eisch richt zich vóór alles tot het betrekkelijk beperkt aantal van hen door wier poging een dergelijke verandering zou kunnen ontstaan. (Het beteekent niet: alvorens het sociale regiem te veranderen, moeten eerst alle menschen bekeerd zijn geworden tot de deugd. Aldus begrepen zou het