is toegevoegd aan uw favorieten.

Antisemitisme en nationaalsocialisme in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE BRANDING

Nr i: ARBEIDSORGANISATIE — TECHNOCRATIE — WiiLVAART, door Drs E. H. F- van der Lely.

Serie ,,In de Branding" nr i. De schrijver heeft deze vraagstukken, arbeidsorganisatie, technocratie, welvaart, op duidelijke wijze behandeld en in hun onderling verband naar voren gebracht. Prijs ƒ 2.25.

Nr 2: HET NATIONALE KABINET. Schets der Nederlandse partijen. Historische ontwikkeling van het parlementarisme en het vertegenwoordigend systeem vanaf de Middeleeuwen tot de huidige phase, door M r D r L. W. R. van Deventer,

Serie „In de Branding" nr 2. Een boek, dat wij aandienen als staatkundig geschrift, studieboek voor den student, naslagboek voor den beschaafden leek, wetenschappelijke verhandeling, met nieuwere opvattingen omtrent sommige bekende staatkundige begrippen en propagandamiddel voor het eenheidsstreven en de nationale gedachte in zuiver democratische geest. — Prijs / 2.25.

Nr 3: HET HUWELIJKSVRAAGSTUK, door Ds R. Riphaagen Ned. Herv. Predikant te Zutphen, met een inleidend woord van D s D. A. Vo r s t e r.

Serie ,,In de Branding" nr 3. Dit boek bedoelt, op bevattelijke wijze in het onderwerp in te leiden. De moderne denkwijzen worden critisch bekeken. Prijs / 2.25.

Nr 4: WERELDCRISIS — IS ER EEN UITWEG ? door L. J. Breman, consul der Nederlanden te Genua.

Serie ,,In de Branding" nr 4. Wat een ieder van de wereldcrisis begrijpen kan. Wegwijzer bij de bestudering van onze huidige problemen op grond van kennis van theorieën en ondervinding betreffende de verschillende economische financiële en politieke verschijnselen in hun historische ontwikkeling voor een ieder, hetzij leek op dit gebied. Prijs ƒ 3.90.

Nr 5: WIJ MOGEN NIET! Bezwaren inzake het oorlogsvraagstuk weerlegd. Een pacifistisch vademecum door D s J. B. Th. Hugenholtz, met een voorwoord van D s J. J. Buskes Jr.

Serie ,,In de Branding" nr 5. Behandelt in afzonderlijke paragraafjes die elk een geheel vormen, op bevattelijke en originele wijze de verschillende argumenten die in debat plegen te worden gebracht. Prijs ing. ƒ 2.75, geb. ƒ 3.25.

Nr 6: DE GODSDIENSTIGE GEDACHTE IN DE XXe EEUW, door Dr G. Horreüs de Haas.

Serie ,,In de Branding" nr 6. In dit nieuwe boek heeft Dr Horreüs de Haas zijn gedachten over het moderne wereldbeeld, de godsdienstige idee en de vormgeving daarvan samengevat. Achtereenvolgens beschouwt de auteur de Zwitserse, Zweedse, Engelse en Nederlandse theologie en de noodzaak van nieuwe bezinning, het moderne wereldbeeld (physica - biologie - psychologie - sociologie - philosophie), de godsdienstige gedachte en de godsdienstige vormgeving. Zijn stijl is helder, zijn betoogtrant rustig en zeker; zonder vertoon van geleerdheid, maar boeiend van begin tot eind geeft Dr Horreüs de Haas zijn gedachten zuiver weer, den lezer dwingend tot eigen bezinning. Prijs ing. f 3.75, geb. f 4.50.

Ter perse:

Nr 7: VAN DESPOTIE TOT VRIJHEID. Voordrachten over de ontwikkeling der gezagsidee als probleem van wereld- en levensbeschouwing, door Dr J. H. Carp. Prijs f 2.—.

Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij VAN GORCUM & COMP. N.V. - UITGEVERS - ASSEN