is toegevoegd aan uw favorieten.

Jan Willem Lucas aan de geestelijkheid van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot het vervaardigen van drukwerk, boekwerken en soortgelijke, welke opdrachten toch per jaar een belangrijk cijfer zullen uitmaken.

Onze inrichting is wellicht minder gezocht ten opzichte van het maken van 100 visitekaartjes of 500 enveloppen, doch het grootere werk past haar — als vanzelfsprekend — geheel.

3. Toen het niet mogelijk bleek op de kleine participa tie n.1. van ƒ 5000.— aandeelen Société des Périodiques, welke het Bisdom ter wille van de goede zaak en ter verbreiding van onze lectuur in Duitschland had genomen, een dividend uit te keeren, werd het telefonisch gesprek hetwelk de secretaris van het Bisdom hierover voerde niet alleen zoodanig gestuurd, dat een onaangename situatie hierdoor ontstond en de secretaris zich meende bij Monseigneur te moeten beklagen, doch tevens werd de verwondering uitgesproken dat op aandeelen, welke De Spaarnestad had uitgegeven, geen dividend werd betaald! Daarvoor waren ze toch niet genomen!

4. Wij hebben op verzoek van Mgr. plm. 3y2 jaar geleden De Graal in staat gesteld een veertiendaagsch tijdschrift te doen verschijnen „De Zilveren Trompet" en mede op verzoek zelfs op ons genomen, het verlies van het eerste jaar te dragen. Ondanks het feit, dat dat deze regeling aan onze vennootschap ongeveer ƒ 5000.— kostte, meende men het te mogen bestaan ons nog ƒ 2000.— meer te laten betalen voor zgn. verliezen, welke De Graal zelf had geleden door de slechte organisatie, welke men onder leiding van Mej. Kersbergen had ingericht.

Daarenboven heeft men ons voortdurend laten wachten op de ons toekomende gelden en was men zeer nalatig met het afdragen van inkomsten, welke ons toekwamen. Ondanks dit alles meende Mgr., toen wij niet langer dergelijke dingen wilden verdragen, zeer duidelijk zijn ontstemming te moeten mededeelen en ons te kunnen toevoegen, dat „dergelijke dingen tusschen fatsoenlijke menschen niet mogen plaatsvinden."