is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verkeersboekje 1936 voor de leden der vereenigingen voor veilig verkeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEGENVERKEERSWET 1935.

De huidige Motor- en Rijwielwet van 10 Febr. 1905 is verouderd en staat op het punt te verdwijnen.

Reeds verscheen in de editie Schuurman en Jordens de uitgave van de nieuwe „Wegenverkeerswet 1935", welke wet t.z.t. in de plaats zal treden van de bestaande M. en R.-wet en welke wet slechts wacht op den datum, waarop zij in werking zal treden. Van enkele belangrijke wijzigingen, die ons te wachten staan, reeds nu melding te maken in een boekje over Veilig Verkeer, lijkt ons gerechtvaardigd.

In tweeërlei opzicht kan grootere veiligheid met de tegenwoordige wet onvoldoende worden verkregen en wel eerstens, omdat de tegenwoordige M. en R.-wet veel te veel regelt, waardoor een snelle aanpassing aan de steeds wisselende verkeerseischen nimmer kan worden bereikt en ten tweede, omdat de huidige wet het niet mogelijk maakt om tegen de verkeerszondaars met groote strengheid op te treden.

Zoo zullen b.v. in de toekomst de eischen voor het verkrijgen van een rijbewijs aanmerkelijk worden verzwaard (een onderzoek naar lichamelijke of geestelijke gesteldheid van hen, die later opnieuw een rijbewijs aanvragen, wordt o.a. mogelijk gemaakt).

Verder ligt het in de bedoeling nummerbewijzen slechts te laten afgeven door of vanwege een Centraal Orgaan, hetwelk zoo noodig een onderzoek naar de geschiktheid van de motorrijtuigen kan instellen.

Het zou waarschijnlijk practisch onmogelijk zijn — vanwege den tijd en de kosten, vóór de afgifte van een bewijs voor ieder motorrijtuig een bepaalde keuring hieraan te laten voorafgaan. Maar door de mogelijkheid te scheppen voor het verkeer onbruikbare motorrijtuigen aan een onderzoek te onderwerpen, kunnen wellicht vele verkeersongelukken, die als oorzaak hebben: „onvoldoend materiaal", vermeden worden. Deze mogelijkheid schept de nieuwe wet!

Of men het met den gedachtengang van den wetgever — die in