is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verkeersboekje 1936 voor de leden der vereenigingen voor veilig verkeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over art. 26 spraken wij reeds. Het komende artikel 25, dat artikel 22A van de jVI. en R.-wet zal komen vervangen, is eenigszins afwijkend van het huidige art. 22A M. en R.-wet.

Volgens artikel 25 zal het den bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel of een ander rij. of voertuig, verboden zijn daarmede te rijden over een weg op zoodanige wijze, met zoodanige snelheid of zoodanig beladen, dat de vrijheid van het verkeer wordt belemmerd of de veiligheid op den weg in gevaar wordt gebracht of redelijkerwijze is aan te nemen, dat de veiligheid op den weg in gevaar kan worden gebracht.

Bezien wij dit artikel even nader, dan zien wij allereerst, dat er een uitbreiding is gegeven t.av. die weggebruikers, die niet zijn bestuurder van een motorrijtuig of rijwiel, terwijl aan het slot van dit artikel kennelijk wordt gedacht aan die gevallen, waarin men redeijkerwijs er op bedacht moet zijn ergens verkeer aan te treffen (zooals op hoeken van wegen), al bevinden zich precies op het oogenblik, dat en juist ter plaatse, waar het rijden plaats vindt, zonder dat men zich daaromtrent zekerheid kan verschaffen, geen andere voertuigen of personen.

Een artikel in de komende wet, waarop velen reeds lang tevergeefs gewacht hebben, is het nieuwe artikel 39, hetwelk het oude artikel 31 vervangt.

Dit artikel schept de mogelijkheid verkeerszondaars — bij overtreding van b.v. art. 25 en 26 — de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen te ontzeggen voor den tijd van ten hoogste vijf jaar!

Dat is ongetwijfeld een belangrijke verbetering in de nieuwe wet want in de huidige M. en R.-wet kan slechts deze ontzegging voor den tijd van één jaar plaats vinden, uitgezonderd bij recidive binnen 2 jaar nadat een vroegere veroordeeling onherroepelijk was geworden, in welk geval deze termijn 2 jaar was (bij de komende wijziging 10 jaar!) Dat al deze bijkomende straffen speciaal voor beroepschauffeurs zeer zware straffen beteekenen, valt niet te ontkennen en dit is dan ook slechts de reden geweest, waarom een ontzegging voor goed niet in de wet is opgenomen!

De opsomming van de vele veranderingen, die ons wachten, is geenszins volledig.