is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verkeersboekje 1936 voor de leden der vereenigingen voor veilig verkeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBOND VAN VEREENIGINGEN VOOR VEILIG VERKEER.

Toen er een aantal Vereenigingen voor Veilig Verkeer in ons land waren opgericht door de weggebruikers zélf om het groote aantal verkeersongevallen tegen te gaan, zijn het de groote ver» keersbonden geweest, die de helpende hand boden om een onderling contact te verkrijgen en de hierbedoelde vereenigingen van voorlichting te dienen. Want daarover was men het algemeen eens, dat overleg over en weer noodig is, opdat het werk van de eene organisatie aansluite aan het werk van de andere, ermede correspondeert, gelijk het raderwerk van een goed mechanisme betaamt. En zoo is ontstaan het Verbond van Vereenigingen voor Veilig Verkeer.

Het initiatief ging uit van de navolgende vereenigingen, die als leden oprichters optraden, t.w. Kon. A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland, Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club, Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland, Koninklijke Nederlandsche Motorwielrijders Vereeniging, Nederlandsche Unie van chauffeurs en overig automobielpersoneel, Bond van Vrijwillige Verkeersinspectiën in Nederland, de Vereeniging „Het Nederlandsch Wegencongres".

Het Verbond van Vereenigingen voof Veilig Verkeer zal trachten de veiligheid van het verkeer in ons geheele land te bevorderen door: aanwending van alle wettige middelen, de vervaardiging en verspreiding van hulpmiddelen, welke kunnen dienen ter verkrijging van grootere veiligheid op de wegen, het bijbrengen van betere kennis der verkeersvoorschriften aan jong en oud, het voorkomen van verkeersongevallen — dit alles genomen in den ruimsten zin van het woord, het verleenen van steun en voorlichting aan andere organisaties, lichamen en personen, die werkzaam zijn op het terrein van veilig verkeer en door de aandacht der bevoegde autoriteiten te vestigen op wenschen en misstanden op het gebied van verkeersveiligheid.

Het Verbond van Vereenigingen voor Veilig V er keer heeft in het leven geroepen een centraal bureau — gevestigd te Utrecht — dat een speciale studie maakt van het verkeersvraagstuk en van de middelen, die kunnen worden aangewend voor een veilig verkeer. Het centraal bureau van het Verbond, Nachtegaalstraat 2 0 B t e Utrecht geeft gaarne voorlichting of verleent medewerking bij aanwending van verkeers-veiligheidspropagandamiddelen.

64