is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verkeersboekje 1936 voor de leden der vereenigingen voor veilig verkeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERGEN OP ZOOM

Vereeniging voor Veilig Verkeer Bergen op Zoom en Omstreken Minimum contributie ƒ 1.— per jaar

Bestuur;

Eere Voorzitter: Mr. Dr. P. Blom, Burgemeester Voorzitter» Mr. M. H. Hartog Secretaris: C. Plak, Z.Z. Zoom 32 Penningmeester: G. F. Fortanier

Met de jeugdverkeersveiligheidspropaganda heeft de vereeniging zich in het afgeloopen jaar druk bezig gehouden. Na een speciale opleiding door het onderwijzend personeel is op 11 Mei het eerste examen afgenomen, waarvoor 28 kinderen zijn geslaagd. Vervolgens hadden iederen Zaterdag in de maanden Mei, Juni, Juli en September de verkeersexamens plaats. Dat zoowel aan het theoretische als aan 't practische examen hooge eischen werden gesteld, blijkt wel hieruit, dat van de 248 kinderen, die aan de examens hebben deelgenomen, er slechts 173 zijn geslaagd.

In November werd een propaganda-avond gehouden, waar o.a. de K.N.A.C.-film werd vertoond.

Tijdens de verkeersweek heeft de vereeniging door verspreiding van een verkeerscourant getracht de weggebruikers bekend te maken met de verkeersregelen. In de bioscoop werden verkeersplaten vertoond.

Uit de plaatselijke politie-verordeningen.

Stilstaande motorrijtuigen behoeven binnen de bebouwde kom bij duisternis niet verlicht te zijn, wanneer zij geplaatst zijn onder het schijnsel van niet met een roode ,,A" gemerkte straatlantaarns, staande op de openbare wegen.

Het is aan bestuurders van motorrijtuigen verboden andere voertuigen of motorrijtuigen in te halen op plaatsen waar twee of meer wegen elkander kruisen of waar twee of meer wegen zich met elkaar vereenigen.