is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

door

Dr. H. A. POELS,

Leider van de Limburgsche Sociale Studieweek.

Geloofd zij Jezus Christus!

Voor het lezen van dikke boeken hebben weinig menschen nog den tijd. De moderne mensch heeft tijd voor alles, behalve voor die dingen waarbij de daarvoor noodige tijd een zoo voorname factor is. Lange wetenschappelijke betoogen, die veel studie vergen, schijnen minder in overeenstemming te zijn met het karakter van een maatschappij, waarin de menschen gewoon geworden zijn aan sneltreinen en vliegmachines. Het zijn ,,slagwoorden", die den modernen mensch de ooren doen spitsen. Het zijn op banieren prijkende leuzen, waaronder nu heele volken opkomen voor hun rechten en tot in de meest afgelegen dorpen kleurenrijke stoeten met bravour bij het klinken van klaroenen door de anders stille straten trekken.

Gewis, aan holle leuzen is in deze dagen geen gebrek. Voor tamtam zijn holle vaten bovendien ook werkelijk nog de beste. Er zijn echter, God zij dank, ook heel korte, echt pakkende en metterdaad inhoudrijke leuzen, die somwijlen de in twee of drie woorden samengedrongen uitdrukking van een heele wereldbeschouwing zijn; waarvan de altijd zoozeer in het oog te houden totaliteit

op die wijze ook nog het best tot uiting komt.

* *

*

De groote vraag die velen op dit oogenblik zich stellen, is, wat het worden moet — wat er te doen staat —