is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten, door revolutionnair geweld zou kunnen ondergaan in een zee van menschenbloed.

Maar hoeveel menschen zijn er niet, ook onder de Katholieken zelf, wier visie op Kerk en Maatschappij nog al te zeer onder den invloed staat van een in den grond echt liberale wereldbeschouwing? De oproep van den Paus klinkt in hun ooren als een orakelspreuk, welke geen indruk maakt op den modernen mensch, die alleen ziet naar de bestaande werkelijkheid. Voor de oplossing van de geweldige maatschappelijke vraagstukken, waarvoor wij tegenwoordig staan, kunnen onze moderne economen niets beginnen met zulke orakeltaal!

Het wereldgebeuren leeren zien in het licht van de goddelijke openbaring en van de kerkgeschiedenis: ziedaar het doel van alle Sociale Studieweken van Rolduc.

De lesgevers zullen ons dit jaar toonen hoe de leuze van Pius X „omnia instaurare in Christo" levende werkelijkheid worden kan en worden moet door^de onder

Pius XI nu overal ingezette „Actio Catholica .

* *

Wie eenig begrip heeft van „Actio Catholica", weet dat dit onderwerp zeer veelzijdig is. Om redenen die aanstonds wel duidelijker zullen worden, wordt op deze Sociale Week de volle aandacht alleen gevraagd voor een zijde van het onderwerp, waarop men tegenwoordig in veel gedachtenwisselingen over „katholieke actie naar mijn meening niet genoeg het volle licht laat vallen.

Laat mij beginnen met twee dingen vast te stellen, welke geen mensch kan tegenspreken. Eerstens weet iedereen, dat, op zich zelf beschouwd, „katholieke actie" onmogelijk iets anders kan beteekenen dan „Katholicisme in actie". Tweedens weet eveneens elkeen, dat de Paus ook op wereldlijk terrein het Katholicisme terdege wil „in actie" zien; al treedt het hier „in actie" onder leiding en verantwoordelijkheid, niet van de kerkelijke hiërarchie, maar van de katholieke leeken zelf.

Vraagstukken van groote beteekenis zijn, gelijk wij