is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denken en wat alle ontwikkelde menschen weten dat toch de waarheid is.

Zijn zij dan inderdaad bang hiervoor openlijk uit te komen? „Bang" is hier niet het juiste woord. Maar zij voelen zich in verlegenheid, zonder dat zij zelf goed weten hoe. De reden waarom zij niet openlijk uitspreken wat hier zoo openlijk en zoo luid mogelijk gezegd moest worden, is op den bodem niets anders dan dat zij het innig verband niet zien tusschen de in zoo massale werkloosheid uitbrekende ziekte van de moderne samenleving — het alles overheerschend probleem van onzen tijd _ en het algemeen onderwerp van deze Studieweek.

De wijze, waarop ik -— zooals gij gaat hooren • die ziekte zelf beoordeel en waarop ik die ziekte behandeld wensch te zien — is het sterkst mogelijk bewijs, dat ook ik volkomen-dieper dan velen die voortdurend daarom roepen *—' de dringende noodzakelijkheid besef van wat sommige menschen de eenige „echte" katholieke actie noemen.

Ik heb in mijn ondeugende jonge jaren wel eens de vrees geuit, dat het liberalisme nog een kerkelijke begrafenis zou krijgen als het op wereldlijk terrein zou zijn uitgeleefd. Wanneer ik nu sommige propagandisten hoor van de „Actio Catholica", bekruipt me tegenwoordig soms de vrees, dat het liberalisme niet wil begraven worden in de Kerk, maar dat het levend, hoe stil ook, toch de Kerk zelf is binnen geslopen; en dat het daar verscholen zit in hoeken waar men het misschien het allerlaatst zou zoeken.

Voor de wijze waarop tal van katholieke sprekers sommige groote vraagstukken en o.a. ook het werkloozenprobleem behandelen, kan ik althans geen andere verklaring vinden.

Ziedaar waarom ik op prijs stel het werkloozenpro-

bleem hier eenigszins uitvoerig uiteen te mogen zetten.

* *

Al hadden wij in Nederland het beste ministerie, dat denkbaar is: wie het volk wil doen gelooven, dat hij dit