is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht en gezag nu rusten, is het drijfzand eener meerderheid, die vandaag orthodox of katholiek, maar over vijf en twintig jaren bolsjewiek kan zijn. De van wetenschappelijk standpunt zoo dwaze „bloed en bodem" theorie van de nationaal-socialisten is een in pantheïstisch kleed gestoken atheïstische theorie; in wier wezen zelf een openlijke oorlogsverklaring ligt aan de volgelingen van den Jood, die het Christendom heeft gesticht.

Ziedaar, naar ik meen, een getrouwe weergave van de levende werkelijkheid en van wat men zou kunnen noemen de wereldbeschouwing, die in de genoemde partijen heerscht.

Maar hoe somber deze schets van de moderne samenleving is ■— vooral voor wie de eenige oplossing der wereldcrisis juist de herkerstening is der moderne maatschappij — toch staat de voor ons voornaamste hinderpaal nog op den op deze schets niet zichtbaren achtergrond.

Juist gelijk in den zoo even genoemden Mammonstempel de echte heidenen geworden kapitalisten niet eens meer denken aan de leer van Christus, zoo zijn er onder ons Katholieken zelf, die, bij het zoeken naar een oplossing van de wereldcrisis, praktisch niet eens meer denken aan het echt heidensch karakter van de maatschappij waarin zij leven; en waarin tal van overigens katholieke menschen zich blijkbaar volkomen thuis gevoelen. Ziedaar wat het ergst van alles is.

* *

*

Er valt hier natuurlijk niet te denken aan een opsomming van alle onchristelijke beginselen, die onderdak hebben gevonden ook in tal van katholieke kringen. Ik waarschuw alleen tegen de vergissing die men zou begaan, als men hier, bij het zoeken naar een oplossing van het nu alles beheerschend werkloozen-probleem, in onze met fabrieken bezaaide wereld die onchristelijke beginselen alleen zou zoeken op het gebied van het eigendomsrecht en van de vermeende rechten die men