is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de voorpagina van de „Osservatore Romano", onderteekend Woensdag 6 April 1938 door Th. Card. Innitzer, Aartsbisschop van Weenen, ook namens heel het Oostenrijksch Episcopaat.

Voornoemde stelling met bewijzen te staven, lijkt me in deze omgeving vrijwel overbodig; bijna even overbodig als reclame maken voor de Rolducsche Week. In feite wordt zij bewezen uit het kerkelijk leergezag en de rede, door het geloof verlicht en bestraald.

Wat nu dat gezagsbewijs betreft, wie is hier, die niet weet, dat de plechtige verklaring van Oostenrijks Bisschoppen, geen haarbreed verschilt van de telkens en telkens herhaalde leer der Bisschoppen van Rome, plaatsbekleders van Jezus Christus hier op aarde? En wat het bewijs aangaat uit door geloof gelouterde rede, wat zou ik anders kunnen doen, dan ten zooveelste male herhalen datgene wat onder dit zaalgewelf of dat der lommerrijke boomen, door anderen züs, door mij zóó, al naar de snavels gebekt waren, eensgezind op allerlei toonaard, op onvervalschte Roomsche wijs, werd gezegd en gezongen.

Daarom slechts een enkel gezichtspunt; een oud lied op nieuwe melodij; naar aanleiding eener vraag, die mij verleden jaar door een leerling in de sociologie aan een buitenlandsche Katholieke hoogeschool, niet zonder onrust-van-binnen werd gesteld. De vraag in al haar simpelen ernst was deze: „Zijn we niet gedwongen heden ten dage, een dubbele, geheel verschillende, zedenleer te aanvaarden: één voor het private, één voor het openbare, politieke en sociale leven? Eerlijk gesproken. gelden ook in het openbaar leven de tien geboden Gods?" Niet zonder gevoel van benauwdheid — nooit

had ik gedacht, dat we reeds zoo diep zijn gezonken

heb ik geantwoord, dat die vraag stellen in ernst — niet als onderwerp eener wetenschappelijke ontleding, om uit het overwegen van voor en tegen een rotsvaste waarheid nog duidelijker te belichten —: dat die vraagstellen-in-ernst gelijk stond met het overboord gooien