is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begreep, dat het onmogelijk is den godsdienst totaal uit te bannen uit de harten, verdreef zij den godsdienst uit de sfeer van het denken naar de sfeer van het gevoel, en ontzegde hem het recht ook maar één verstandig woord mee te spreken op welk gebied ook der menschelijke beschaving. Toen begon de vrij gevochten rede een reeks van scheppingen: op de autonome, de niet meer aan Gods woord en openbaring gebonden wetenschap volgde de autonome kunst, de autonome industrie, de autonome geldhandel, het autonome woord, de autonome pers, de autonome sport en wat dies meer zij. Maar wijl de rede beroofd van het goddelijk licht der openbaring geleidelijk viel van de eene dwaling in de andere, ontstond er een chaos van dwalingen; want gelijk de waarheid één is, heeft de dwaling duizend koppen. De niet meer aan God gebonden cultuurvormen kwamen met elkaar in botsing of barstten door inwendige verdeeldheid uiteen. Het individu, als eenige drager der rede, stelde zich boven de gemeenschap, welke geen leergezag kon stellen tegen de ongebondenheid harer leden. Het individualisme vierde zich uit ten koste van het algemeen welzijn. Klasse stond op tegen klasse, stand tegen stand. En terwijl de reddende engel opgesloten zat in sacristie of huiskamer, werd de gemeenschap verscheurd en bloedde aan duizend wonden. Autonome industrie, autonome handel, autonome geldmacht, leidden tot onverzaadbare heb- en heersch-zucht en weldra tot bloed en broedermoord. Het eenige wat uit de openbaring overbleef, was het woord van Kaïn: „Ben ik de hoeder van mijn broeder?"

Maar de wraak der bloedende gemeenschap kon niet uitblijven; zij zou op haar beurt haar toorn botvieren op het individu, den drager der autonome rede, zij zou het individu en daarmee de rede zelf klinken in slavenkluisters. Maar wijl zij door haar aanvankelijk heulen met de autonome rede haar meest hechte fundament: natuurwet en openbaring, verloren had, moest zij zoeken naar een nieuw eenheidsbeginsel. En den weg wees haar de verdwaasde autonome rede. De gemeenschap zelf verklaar-