is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet, niet van haar recht op, maar van het gebruik van middelen, die haar onmiddellijk door haar goddelijken Stichter werden geschonken.

Theoretisch gesproken zijn er landen mogelijk, waar de Staat zich in zijn politieke en sociale werkzaamheid ten volle laat leiden door de leer van Christus en de H. Kerk. K. S. A. is daar in mindere mate noodig, wijl de staat zelf een gedeelte der K. S. A. beoefent. Minder theoretisch gesproken, zijn er landen, waar de staat Christus en Zijn leer vijandig is, en aan de Kerk op straffe van vernietiging elke directe beïnvloeding van het sociale en politieke leven ontzegt. Dan kan het voor het heil der zielen geboden zijn, zich voorloopig bij dat onrecht neer te leggen, om althans het meest noodzakelijke priesterwerk te kunnen voortzetten. Ook zijn er landen, waar de wereldlijke overheid, gedwongen of niet, ten onrechte aan alle mogelijke ideologieën toestaat het politieke en sociale leven langs organisatorischen weg te beïnvloeden. Moet dan, terwijl anderen gretig gebruik maken van een mogelijkheid, die hun verkeerdelijk geboden wordt, alleen de H. Kerk, die rechtens die beïnvloedingsmogelijkheid kan opeischen, die gelegenheid tot opbouw van Christus' mystieke Lichaam laten voorbijgaan? Tenslotte zijn er gevallen — 't zij met droefheid gezegd — dat de kerkelijke overheid voorschriften op politiek en sociaal gebied zou willen urgeeren, maar het niet opportuun acht, wijl zij niet voldoende rekenen kan op de gehoorzaamheid en volgzaamheid harer eigen kinderen. Europa zou er anders uitzien dan heden, had onze Moeder de H. Kerk dit altijd wel gekund. —- Laten we voorzichtig zijn met analogieën, niet te vlug gevolgtrekkingen maken uit bepalingen voor het ééne land op het andere, en ook de pauselijke brieven over K. A. aan bepaalde landen lezen met den socialen toestand dier landen voor oogen. Ook in die brieven kan niet altijd alles gezegd worden. Laten we voorzichtig zijn met analogieën en niet eischen, dat de H. Kerk in Rome de processie's afschaft, wijl Zij deze in Amsterdam niet kan urgeeren.