is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigenbelang strevende menschen niet tegen elkaar botsten en vooral niet elkanders vrijheid in den weq zouden staan. °

Logisch volgde hieruit dat de overheid alleen voor de verdediging van individueele rechten te zorgen had, en niemand zich meer bekommerde om de rechten der'qemeenschap De sociale rechtvaardigheid geraakte in het vergeetboek Geen wonder dat zelfs het idee vaderland verzwakte, dat het nationale verdrongen werd door de internationale, wij] de natuurlijke saamhoorigheid der natie niet meer begrepen werd. Ook het gezinsleven, die eerste vorm van natuurlijke samenleving, onderginq den invloed van het individualisme. De gebondenheid van het huwelijk werd uiteengerukt, vrije liefde kwam in de plaats van ware liefde, voor het kind werd steeds minder plaats gevonden, en voor het maatschappelijke huwelijk werd het kameraadschappelijke als plaatsvervanger ingeluid De zorg van de overheid voor het qezin was dan ook tot het allergeringste teruggebracht. Men stond tegenover individuen, niet tegenover gezinnen. Omgekeerd werd het huwelijk niet meer beleefd als een sociale instelling, doch uitsluitend gezien als bevrediqinq van individueele behoeften, met het gevolg dat volken zichzelf uitmoorden en vruchtbare streken ontvolkt raken. Vandaar dat om tot hervorming van onze moderne maatschappij te komen het allerdringendst noodzakelijk is aan het gezin in het maatschappelijk leven weer zijn plaats te geven. Een principieele gezinspolitiek moet de heilige rechten van het gezin waarborgen en verdediqen en de bestaansmogelijkheden ervan, ook voor het qroote gezin, beschermen en bevorderen. Niemand zal zich erover verwonderen, dat evengoed en in nog meerdere mate dan het gezin de andere natuurlijke groepeerinqen door het individualisme zijn weggevaagd. Daarom staat de nieuwe generatie voor de taak van den heropbouw eener organische samenleving. Daarvoor is noodiq een zich terugtrekken van den staat op zijn eigen terrein. Ue door het individualisme geschapen maatschappelijke chaos bracht mede een al te sterke groei van de staats-