is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar met de beginselen; daar zijn het beginselen voor. En zoo moet iedere afzonderlijke daad passen in de totaliteit van ons geheele Katholiek-zijn, beantwoorden aan onze roeping als Katholiek en wel als Katholiek van dezen zoo bijzonderen tijd. Onze actie mag niet in afzonderlijke daden uiteenvallen; ons leven mag geen reeks punten worden, maar moet één ongebroken lijn vertoonen. Gegeven omstandigheden, roept men links en rechts. Goed, maar laten wij dan die ééne omstandigheid, welke alle andere omstandigheden overheerscht, niet verwaarloozen, maar meetellen, dat n.1. de hedendaagsche politiek onzer vijanden is, zooals Divini Redemptoris zegt, de strijd van de menschen tegen alles, wat Goddelijk is.

Velen beschouwen de Katholieke moraal als een warenhuis, waarin men alles aantreft, wat men wenscht —■, want, wat men niet in de etalage ziet, vindt men binnen —. Een mannelijker aanvaarding van het hedendaagsch gebeuren is noodzakelijk, nu immers, wederom naar Divini Redemptoris, alles, wat men in vroegere vervolgingen tegen de Kerk heeft ervaren, in omvang en geweld wordt overtroffen. Men zal mij (dat hoop ik tenminste) niet van nationaal-socialistische, fascistische of communistische sympathieën verdenken. Maar iets van het levenstempo der Nationaal-Socialisten; iets van Mussolini's: „Wij, Fascisten, moeten gevaarlijk leven"; iets van de actie der Communisten, die geen offer schuwen, moet ons bezielen. Wij moeten risico durven nemen, wat nog geen roekeloosheid beteekent; dat is heel wel mogelijk binnen het raam van de Katholieke deugdenleer; ja, dat is daarin alléén maar mogelijk.

Vroeger is hier gesproken over de totaliteit der deugden. Slechts tezamen met de andere deugden kan de afzonderlijke deugd bloeien. De geïsoleerde deugd verdort en slaat zelfs in haar tegendeel, in een ondeugd, over. Dat geeft te denken, nu men tegenwoordig bij velen een onevenwichtige, soms zelfs uitsluitende beoefening van één deugd, de voorzichtigheid, waarneemt. De andere hoofddeugden, rechtvaardigheid, matigheid