is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vechten en die den volkssmaak niet altijd sympathiek zijn, omdat zij wel eens meer critiek dan lyriek bevatten. Maar hoe weinige duurgekochte pagina's critiek moeten de hoevele duurverkochte lyriek als correctief, afwisselen. Wie voor de veiligheid voelt, houdt de veiligheidsklep in eere, en wie de vrijheid wint, schuwt

den spiegel van het geweten niet.

* *

*

Courant en radio zijn in wezen en werkmethode elkander zeer verwant. Beide beheerschen, beide dienen zij beurtelings de publieke opinie. Het zijn van nature dezelfde neutrale communicatie-middelen, maar zooals de courant zich van nieuwsverkooper tot zetbaas der publieke opinie heeft opgewerkt, zoo is ook de radio een stuk bewoonde en doelbewuste techniek geworden. Dezelfde imperialistische expansiezucht kenmerkt courant en radio. De aanvankelijke vrees, dat de radio de courant zou verdringen, is denkbeeldig gebleken: de heerschappij is broederlijk in eigen gebiedsdeelen verkaveld. Lezers werden luisteraars, en worden straks van toehoorders toeschouwers: wel gelukzalig zijn de heerschers, wier macht haar grondvesten vindt in het gemak hunner onderdanen! Maar ook: wel gevaarlijk is het rijk, waarin de gemakzucht der onderdanen de heerschzucht van de heerschers bepaalt. En nergens vindt de publieke opinie een zoo machtig parlement als in de Radio-republiek. Geen enkel belastingplichtige zal wel de illusie hebben, den Minister van Financiën te kunnen regeeren, en geen betaler van schoolgeld zal het in zijn hoofd halen de lesrooster voor het onderwijs te willen dicteeren. Maar de radio-plichtige, in welken vorm dan ook, betaalt vrijwillig voor zijn amusement, en er zijn twee dingen, die zelfs een dictator, die het met de publieke opinie niet zoo nauw neemt, heeft te ontzien: brood en spelen, de twee soorten elementaire volksvoeding.

Hetzij de Radio gefinancierd wordt als een reclamebedrijf, zooals in Amerika, hetzij als Staatsbedrijf met