is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en invloed, te handhaven. Bij het heengaan van Pastoor Perquin krijgt het woord van Goethe volle beteekenis: „Was du geerbt von deinen Vatern hast, erwirb es um es zu besitzen".

Dat de verovering eener waardige aether-positie door de Nederlandsche Katholieken tot voldoening stemt en zelfs dat zij een dankbare partituur oplevert voor de propagandistische loftrompetten, is redelijk. Dat de Katholieken veler landen met bewondering en naijver dit in de gansche Katholieke wereld vrijwel uitzonderlijke wapenfeit beschouwen, is evenzeer begrijpelijk. Onredelijk is het echter den invloed van het Nederlandsche klimaat op de krijgsverrichtingen te veronachtzamen, en te vergeten, dat wat de Katholieken verwierven zij voor de helft verwierven als Nederlandsche staatsburgers.

Schier nergens elders was de atmospheer voor het scheppen van zelfbestuur zoo aanmoedigend als bij ons. Het souvereine gezag over het Nederlandsche Radiorijk werd gevierendeeld, maar wordt uitgeoefend bij de gratie van een viervorst. De waardigste wijze voor een Koning om zich in zijn waardigheid te spiegelen, is om zich in zijn ambtsplichten te spiegelen. De Katholieke Radio Omroep, die door tijdige daadkracht en gunstige conjunctuur een benijdenswaardige uitzonderingspositie in het wereld-Katholicisme inneemt, is tegelijk voor ons vaderlandsch Katholicisme een strategische stelling van het hoogste gewicht. Een apologetische voorpost. Een cultuurfactor van onbegrensde mogelijkheden.

Nu is de Radio in zich ■— juist als de courant en anders dan de film — een indifferent ding, een technisch voertuig, een volstrekt neutraal communicatie-middel. Dat bewerktuigde wezen moet gelijk het lichaam tot een levend organisme worden gewekt door de instorting van de ziel. Die ziel is: de Cultuur, een kracht, die bewust naar boven streeft en een dagelijkschen strijd te voeren heeft met de gemakzucht van het lichaam en de lusten van de natuur.