is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dergelijk regiem van bandeloos vrij mogen denken en schrijven en zeggen en doen zijn kunnen groot groeien en sterk worden die vervaarlijke machten van verwarring en verwildering, die thans over heel het leven der wereldlijke maatschappij uitgespannen zijn:

Op het gebied der geestelijke kuituur: ' die heidensche moderne pers met haar boeken en bladen, haar beelden en teksten:

die kinemas, die er maar op los draaien scrupulenloos en schaamteloos;

— die litteratuur en die kunst, die schoonheid schept rond leelijkheid, rond sexueele sensaties en sociaalrevolutionnaire ideeën.

Op het gebied van het sociaal samenleven:

dat kapitalisme dat rechtvaardigheid en liefde, menschelijke deugd en waardigheid als waardeloozé dingen in zijn harteloos raderwerk vermorzelde:

— dat socialisme en communisme dat in haat en broederstrijd weieens tot moord en broederoorlog toe, de menschheid in twee kampen tegen mekaar opzet;

— dat onmenschelijke racisme dat den mensch als zedelijke persoonlijkheid vermoordt en hem verlaagt tot een instrument in dienst van rasveredelinq en Staatsmacht.

In het klimaat over onze schijnlustige wereld vol licht en gedruisch en betoovering geschapen door die van God losgerukte cultureele en sociale grootmachten, zijn zich in ontzettend breeden kring over onze moderne menschen gaan verspreiden:

— die minachting voor religieuze vroomheid en zedelijken ernst;

die zucht naar aardsche materieele zaligheden;

— die schuwheid voor arbeidsplicht en kinderlast; die verafgoding van sexueele genoegens en lichaamskuituur;

die stuurloosheid en ledigheid in eigen denken, ge-