is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan ontplooien, tot welzijn van de menschheid. „Wij willen geen liefde, maar rechtvaardigheid: de rechtvaardigheid alleen komt tegemoet aan de klachten der armen. Caritas is Christelijk bederf, dat de onrechtvaardigheid in stand houdt. Eens zal de dag aanbreken waarop zij voorgoed zal zijn afgeschaft en waarop de rechtvaardigheid alleen aan ieder het zijne zal geven". , Onnoodig te protesteeren tegen dergelijke utopieën, t Zijn woorden van kwade trouw of minstens openbaren zij een totale onbekendheid met de geschiedenis en met den godsdienst.

Nooit heeft de Kerk gedispenseerd in de eischen der rechtvaardigheid onder voorwendsel der liefde. Integendeel: verre van de hooge waarde der justitia te miskennen, is zij er in geslaagd haar te ontleden tot in haar fijnste nuanceeringen. Lees er maar de Pauselijke Encyclieken op na. Nooit heeft zij er aan gedacht de gewichtige rol te ontkennen, die zij te vervullen heeft bij het herstel van de orde in de maatschappij. In alle toonaarden, zonder ooit moede te worden, heeft zij het herhaald, dat men aan ieder moet geven wat hem toekomt, voor men er aan denkt hem een aalmoes te geven.

De rechtvaardigheid wordt door St. Thomas, in navolging van den Romeinschen Rechtsgeleerde Ulpianus gedefinieerd als: ,,De vaste en blijvende wil om ieder het zijne te geven". Rechtvaardigheid is een innerlijke gesteltenis, een deugd van den wil en zetelt als zoodanig in het zedelijk bewustzijn. Daaruit blijkt reeds haar geweldige beteekenis voor een geordende samenleving en voor de volkswelvaart.

,.Steeds sterker vestigt zich in mij de overtuiging •— schrijft Heinrich Pesch — dat verdieping en aanwending van normen die spreken tot het geweten van de menschen voor de volkswelvaart veel gewichtiger zijn dan openbare instellingen . De beste wetten zijn onmachtig, als ze geen weerklank vinden in het geweten van de menschen, als ze geen ruggesteun vinden in het zedelijk rechtvaardigheidsgevoel: geweld en macht alleen waarborgen geen recht en rechtvaardigheid. Dat