is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Grave

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bood zich weldra een geschikte gelegenheid aan om zich op Arnoud te wreken. De gemalin van den hertog, Catharina van Kleef, die reeds eenigen tijd met haar gemaal in onmin leefde, begaf zich met haar zoon Adolf, een jongeman van 20 jaren, naar den Bourgondiër, om hem den ongelukkigen toestand van het land uiteen te zetten.. In 1457 stelde deze aan de staten van Gelder voor om Adolf tot ruwaard te benoemen, maar die stap scheen hen toen te voorbarig. De ontevredenheid nam steeds toe, zoodat op 11 Juli 1463 de steden Arnhem en Zutphen zich bij Nijmegen aansloten. Adolf stond met de ontevredenen steeds in contact. Toch scheen er in Maart van ’t volgend jaar schijnbaar een verzoening tusschen vader en zoon tot stand te zijn gekomen, want Adolf verbleef in 1464 gewoonlijk op hfit slot te Gr ave, waar omstreeks Kerstmis van dat jaar groote feesten plaats hadden. Ook Catharina van Kleef was toen aanwezig. Adolf echter had een samenzwering gevormd,. die hij in den nacht van 9 op 10 Januari 1465 liet uitvoeren. Enkele gehuurde krijgslieden drongen over de bevroren grachten het kasteel binnen, lichtten den hertog uit zijn bed en voerden hem half gekleed gevankelijk, naar Lobith en iater naar het slot te Buren! De; verontwaardiging, die zulk een afschuwelijke daad noodzakelijk wekken moest, wist Adolf te onderdrukken door allerlei lasterpraatjes over zijn vader te verspreiden. Reeds 14 Januari deed Arnoud afstand en de drie kwartieren van Nijmegen, Arnhem en Zutphen huldigden Adolf als hertog. In 1467 overleed Philips de Goede, en liet de oplossing der Geldersche kwestie aan zijn zooil over.

Na de gevangenneming van Arnoud was Adolf bijna overal als hertog erkend geworden. Toch wekte zjjn ontaard, gedrag bij enkele edelen hoe langer hoe grooter afkeer, de ontevredenheid nam voortdurend toe en Arnhem werd zelfs door zijn tegenstanders bezet. Beide partijen trachtten eikaars gebied te schaden. Adolf behaalde echter de meeste successen en was dan ook niet bereid zijn vader