is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Grave

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landen zou voortrukken. Half Mei begon Condé den veldtocht en 11 dagen later bereikte hij den omtrek van Maastricht, waar hij weldra 50.000 man bijeen had. In die dagen zétten de Staten er alles op, om Gr ave weer in hun bezit te krijgen en Rabenhaupt werd met een leger naar de stad gezonden. Toen begon een langdurig beleg, dat aan duizenden het leven zou kosten. De bevelhebber ontving voortdurend versterkingen en toch duurde het vier volle maanden eer de vesting in zijn macht was. Het scheen, dat men besloten had, de stad geheel en al te verdelgen. De bezetting onder den dapperen Chamilly verdedigde zich moedig. Geen enkel huis bleef onbeschadigd, de meeste waren geheel en al vernield. De bevolking zocht een schuilplaats in kelders en onderaardsche verblijven. Verschillende vrouwen begaven zich toen tot den bevelhebber en smeekten hem schreiende, de stad te mogen verlaten. Chamilly, door medelijden bewogen, liet toen door een tamboer aan kolonel Nieuwlandt verzoeken, met vuren op te houden, tot de vrouwen in veiligheid waren, voorgevende, dat de Staten Generaal dit verzocht hadden. Aanstonds voldeed de kolonel hieraan. Rabenhaupt vernam des avonds wat er gebeurd was. Hij liet toen Nieuwlandt gevangen nemen en beval al die vrouwen te dwingen in de vesting terug te keeren, doch gelukkig hadden zij in de naburige plaats een schuilplaats gevonden.

De bevelhebber van het leger der Staten had zijn hoofdkwartier te Balgoy. Op 10 Augustus liet hij de St. Elisabethskerk beschieten, omdat vanuit den toren de bewegingen van zijn troepen werden bespied. Hierdoor werd het kerkgebouw zeer beschadigd en ging het schoone klokkenspel voor immer verloren. In den nacht van 22 op 23 September werden er 36 bommen in de stad geworpen, sommigen hadden een gewicht van 500 pond. Een gloeiende kogel viel in de kapel van het gasthuis, die toen geheel afbrandde. Niettegenstaande alle krachtsinspanning had Rabenhaupt slechts weinig succes. Om die reden zette stadhouder Willem III,

3.