is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Grave

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bewoners van Grave en de omliggende dorpen geestdriftig te stemmen, voor den keizer. Daarbij kwam nog de gehate conscriptie en de ontstemming over de gevangenneming van Paus Pius VII.

De opstand tegen de Franschen, die zich als een loopend vuur over geheel ons land verspreidde, had ten gevolge, dat Grave 15 December 1813 in staat van beleg werd verklaard ep kort daarop geheel ingesloten. Dit was vooral geschied op aandringen der bevolking van de omliggende dorpen, die zooveel te lijden had van de bezetting uit Grave. Wijl ons leger toen nog niet groot was, besloot men de landstorm op te roepen om de stad aan alle zijden in te sluiten en de Franschen te beletten de vesting te verlaten. Luitenant-kolonel ingenieur M. A. Snoeck stond aan het hoofd en had zijn hoofdkwartier te Reek. Van een eigenlijke belegering was dus geen sprake, want van hooger hand was bevolen geen enkel schot op de stad te lossen.

De blokkade van Grave bleef duren tot in Mei. Reeds 11 April was Napoleon gedwongen afstand te doen. Toen het huis Bourbon weer op den troon hersteld was, werd het nog bezette gebied in ons land op bevel van Lodewijk XVIII ontruimd. Dit had te Grave plaats op 14 Mei 1814. Op dien dag verlieten de Fransche troepen de stad door de Hampoort en tegelijkertijd trok het Hollandsche leger onder bevel van kolonel D’Hauw de Brugpoort binnen en nam de vesting in bezit. Vijf volle maanden had de blokkade geduurd. De gouverneur van Gelderland aanvaardde op dienzelfden dag het opperbestuur in naam van den prins van Oranje. Een gedeelte der burgerij begaf zich naar de markt en vernielde het hek om den vrijheidsboom, aldaar ongeveer 16 jaren geleden geplant. Herhaalde bijlslagen deden dit zinnebeeld der vrijheid vallen. De stam werd door de joelende menigte langs de straten der stad gesleept en ten laatste in de Maas geworpen. Zoo spoedig mogelijk ruimde men alles op, wat nog aan het verblijf der Franschen herinnerde.

In den zomer van 1815 verkeerde de bevolking van