is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Grave

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In November 1894 bevond zich Pater Berthier te Rome en besprak aldaar zijn voornemen met Kardinaal Rampolla, die er Paus Leo XIII mee in kennis stelde. Hoe de H. Vader er over dacht, blijkt overduidelijk uit een brief van Kardinaal Langénieux aan de Missionarissen van La Salette, die toen juist voor een algemeen Kapittel vergaderd waren.

De Kerkvorst schreef: „De H. Vader heeft het werk van Apostolische roepingen van den Wel Eerw. Pater J. Berthier goedgekeurd, geprezen, aangemoedigd en gezegend. Reeds tevoren had hij er met den Kardinaal - Staatssecretaris over gesproken, die het als een werk Gods beschouwde en er aanstonds met Zijne Heiligheid over sprak.

Tijdens mijn audiëntie bemerkte ik aanstonds, dat de H. Vader reeds geheel en al op de hoogte was. Hij zeide mij: „Dat is een belangrijk werk en het is Mijn uitdrukkelijke wil, dat er zoo spoedig mogelijk mee begonnen wordt”. Bij diezelfde gelegenheid benoemde mij de Paus tot Protector der nieuwe Congregatie en beval mij den Pater in de uitvoering van zijn plan zooveel mogelijk te helpen.” -

Na de sluiting van hét Kapittel, waaraan Pater Berthier nog had deelgenomen, trok hij zich in de eenzaamheid terug, om de regels vast te stellen, welke de leden zijner toekomstige instelling zouden hebben te volgen. Hij wilde jongelingen uit alle landen onder één dak samenbrengen om hen door een heilig en arbeidzaam leven voor te bereiden voor hun verheven taak. Waar nu dat eerste huis, dat de bakermat moest worden van de" Congregatie der Missionarissen van de H. Familie te openen? De politieke toestand van Frankrijk gaf daar weinig hóóp voor de toekomst. Om die reden richtte Pater Berthier zijn schreden naar het gastvrije Nederland.

Hij vroeg en verkreeg een audiëntie bij Mgr. van de Ven, bisschop van s-Hertogenbosch, wien hij zijn plan mededeelde en die hem aanstonds toestond een geschikte plaats in zijn bisdom te zoeken. Onder de leiding van de Voorzienigheid kwam hij in