is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WERELD VAN VUUR

trof, was de zonne-invloed dus nogal goedaardig. Onlangs is men echter een activiteit van ons daggesternte op het spoor gekomen, waarvan de goedmoedigheid helaas wat verder te moeken is.

Twee Duitsche onderzoekers, B. en T. Düll gingen eens aan het vorschen naar een mogelijke cyclus van 27 dagen in de sterftestatistieken van een tweetal groote steden.

Waarom juist 27 dagen?

In 27 dagen zien we de zon eenmaal om zijn as draaien, *) en telkens na verloop van deze tijdruimte zal de groepeering der calciumvelden op het zonsoppervlak, die voor de massauitzending van electrisch geladen deeltjes verantwoordelijk zijn, ten opzichte van onze planeet weer dezelfde zijn als voorheen. Nu ligt het voor de hand om aan te nemen, dat juist die velden het meest werkzaam zijn, die we ongeveer midden op de schijf waarnemen. Deze immers zijn om zoo te Zeggen recht naar de aarde toegewend, en inderdaad heeft men ook voortdurend kunnen vaststellen dat verschijnselen als noorderlicht en z.g. magnetische stormen (die met de gebeurtenissen op de zon het nauwst in verband staan) steeds optreden, nadat er een calciumveld midden op de zonneschijf is aangekomen. Nu is de ligging dezer calciumwolken in de zonnedampkring wel niet geheel onbewegelijk (evenmin als trouwens hun levensduur onbeperkt zou wezen), maar de verplaatsingen welke ze ondergaan zijn toch betrekkelijk gering, zoodat invloeden die ervan uitgaan zich met vrij groote waarschijnlijkheid na 27 dagen zullen herhalen.

*) Dit klopt niet — zoo zal de opmerkzame lezer van dit hoofdstuk denken — met de 25 dagen die op blz. 46 werden genoemd. Toch zijn beide getallen juist. In 25 dagen namelijk wentelt de zon eenmaal om zijn as, maar tengevolge van de omloop der aarde om de zon, draaien wij onderwijl een stuk met de zon mee, in dezelfde richting waarin deze om zijn as wentelt. Het zal dus iets langer moeten duren, alvorens een bepaald punt van de zonnebol na één rondwenteling weer precies naar de aarde toegekeerd is. Inderdaad is dit eerst na 27 dagen het geval.