is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN KLASSIEKE BESCHRIJVING

tige gewelf daar in overweldigende schoonheid; dan springen de bogen, waarop het rust. De zwakke lichtwolken, die aan de zuidhemel achterblijven, worden spoedig gedoofd, en het Noorderlicht trekt zich weer terug op de noordelijke hemelhelft. Hier zet het spel van stralen en kleuren zich nog eenige tij'd vol afwisseling voort, maar het gebied waarop het zich alles afspeelt bepaalt zich toch hoe langer hoe meer tot de noordelijke horizon. Met het flauwe licht, dat nog hoog aan de noordelijke hemel glanst, heeft thans iets wonderlijks plaats: het is alsof het met bliksemsnelheid omhoog geslingerd wordt om daarna plotseling uit te dooven. Nu hier, dan daar ja overal ontvlammen van zulke lichtwolken, en jachten omhoog, achter de andere aan; het oog kan ternauwernood de snelle dans dier lichtmassa’s volgen. Wederom nemen de stralen in lengte toe, de lichtgolvingen staken haar jacht, en weer klimmen de stralen op tot het hoogste punt van de hemel. Maar ze overschrijden dit niet; ze staan enkele oogenblikken in onbeweeglijke rust, om daarna langzamerhand uit te dooven. Maar nog uren lang zet dit tooverspel aan de noordelijke hemel zich voort, nu eens sterker, dan weer zwakker wordend, en vaak eindigt het pas, wanneer in het Oosten de eerste stralen van de morgenzon te voorschijn komen.”

Wanneer er in ons land iets van het Noorderlicht te zien is, beperkt zich dat meestal tot een zwak en onbestemd lichtschijnsel, voornamelijk aan de hemel in het Noorden. Zeldzamer is de z.g. Hoorderlichiboog, zooals het woord zegt, een vrij vlakke boog die zijn hoogste punt boven de noorderkim heeft, en in N.O. en N.W. op de horizon rust. Het eigenaardige van deze boog is, dat zijn onderkant scherper begrensd is dan de bovenzijde, hetgeen het bekende gezichtsbedrog tot gevolg heeft, dat het stuk van de hemel binnen de boog donkerder schijnt te zijn dan er buiten. Men spreekt dan ook van „het donkere segment” dat ter plaatse van de hemel wordt

6 In het Rflk van Zon en Sterren.