is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCEPTER EN DE HAND DER GERECHTIGHEID

De Scepter en de Hand der Gerechtigheid prijkte; welke Scepter en Hand der Gerechtigheid dan natuurlijk zouden toebehooren aan genoemden Franschen koning. In de Opdracht van de sterrenlijst aan den dauphin werd dat allemaal nog eens uitvoerig toegelicht in de bekende stijl der hovelingen, aldus:

„Wij zijn zoo gelukkig geweest, tijdens het verrichten van de noodige waarnemingen tusschen de sterrebeelden Cepheus, Andromeda en Pegasus een zeventiental sterretjes te ontdekken, waarover nog bij geen enkelen auteur sprake was, en die in geen sterrenkataloog nog werden opgenomen. Deze 17 sterretjes zijn door hun stand op gelukkige wijze in staat om de Koninklijke Scepter en de Hand der Gerechtigheid te verzinnebeelden. Het is alsof deze sterren, die op iedere tijd van het jaar aan de hemel te vinden zijn, voor de blikken van alle astronomen tot op heden verborgen bleven ... en alsof de hemel, teneinde aan het nageslacht een teeken te geven van de grootheid en de lieflijkheid van ’s Konings regeering, aan de voornaamste attributen van zijn koningschap wijding heeft willen geven door deze 17 sterren te doen verschijnen voor de samenstelling van dit sterrebeeld. Het is wel bijzonder merkwaardig, dat de Hand der Gerechtigheid zich bij haar passage door de meridiaan bevindt in het zenith van Parijs, de hoofdstad van het Rijk van dezen grooten Alleenheerscher, als om aan te duiden, dat het geluk van Frankrijk, hetwelk zich gedurende zijn regeering hernieuwde, even lang zal duren als de monarchie stand houdt...”

Het spreekt wel vanzelf, dat aan rare bedenksels als „Le Sceptre et la Mam de Justice” geen lang leven beschoren kon wezen. Zelfs lang vóór de revolutie bezat men in Frankrijk nog verstand genoeg, om dit opzichtige sterrebeeld van Royer te vervangen door de minder in ’t oog loopende Hagedis, ontsproten aan het brein van Hevelius, zooals we straks Zullen merken.

Terwille van de chronologie echter dienen we thans allereerst de blik nog even te wenden naar de Engelsche bezitting St. Helena in de Stille Oceaan, alwaar de twintigjarige assistent aan de toen pas opgerichte sterrewacht te Greenwich, Edmund Halley, in 1676 was heengetogen om nauwkeurige