is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Meditatie.

JEZUS IS DE WELBEMINDE ZOON VAN DEN VADER EN DE MEESTER DER MENSEN.

Deze is mijn welbeminde Zoon, in wien Ik mijn welbehagen heb, luistert naar Hem. (Mt. III. 17. Luc. IX. 35.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich wederom de Jordaan voorstellen, waar Jezus het doopsel ontvangt en de menigte die aan de oever staat toe te zien.

2e Voorspel. Geef, o mijn Jezus, dat ik U ken, U bemin, U navolg en zo de inzichten vervul, die Gij met mij hebt.

Ie Punt. Jezus is de welbeminde Zoon van God den Vader.

Waarom heeft de hemelse Vader zoveel liefde voor Jezus ? Omdat Hij in dien aanbiddelijken Zoon zijn levende en volmaakte beeltenis ziet. Hij bemint Hem, omdat die goddelijke Zoon steeds zijn wil volbracht heeft en gehoorzaam geworden is tot de dood, ja iot de dood des kruises. Hij bemint Hem eindelijk, omdat Hij oneindig door Hem bemind wordt. Wil ik, dat Jezus ook in mij zijn behagen stel, dan moet ik mij beijveren, om te zijnen opzichte alles te worden, wat Hij zelf ten opzichte van zijn hemelsen Vader is; dan moet ik zijn deugden na volgen. Dan moet ik er mij op toeleggen, om nederig, zachtaardig, geduldig, liefderijk, ijverig en vurig te worden. Ik moet uit liefde aan zijn heilige wil gehoorzamen, in alles zijn welbehagen zoeken en om Hem te behagen, mij beneden al mijn Mede? religieuzen stellen. Maar vooral, indien ik zijn liefde winnen wil, moet ik Hem met zulk een sterke, standvastige en grootmoedige liefde beminnen, dat ik met blijdschap alle arbeid en alle opofferingen aanneem. Dan zal Jezus mij ook