is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus verontwaardigd: Ga heen, satan, zegt Hij hem, want er staat geschreven: gij zult den Heer uw God aanbidden en Hem alleen dienen. Daarop werd de vorst der duister* nissen, beschaamd en overwonnen, in de diepte van de afgrond der hel neergestort.

3e Punt. De Engelen komen bij Jezus en dienen Hem spijzen voor.

Beschouwen wij die hemelse geesten; hun eerbied en liefde voor den aanbiddelijken Meester, dien zij dienen mogen. Wat een vreugde voor mij, o Jezus, te zien hoe zij U dienen en eer bewijzen! Hoe groot moet mijn erkentelijk* heid zijn, als ik bedenk, dat Gij hun last gegeven hebt, om ook voor mij zorg te dragen. O heilige Engelen, weest mijn beschermers, behoedt mij tegen de strikken van de vijanden mijner zaligheid.

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem aanbidden als de Heilige der Heiligen, die de zonde on* eindig haat en ze niet bedrijven kan. — Hem bedanken, dat Hij zich uit liefde tot ons aan de bekoringen heeft willen onderwerpen. — Ons vernederen, omdat wij tot heden de bekoringen zo nalatig bestreden hebben. — Beloven in dat opzicht niets meer te zullen verzuimen. —• De nodige ge* naden afsmeken.

Voornemens. Met moed en vertrouwen onder de ogen van Jezus de bekoringen bestrijden.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Waakt en bidt, opdat gij onder de be* koring niet bezwijkt.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.