is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de onwaardeerbare genade van onze roeping en ons zelf geheel aan Jezus toewijden. — Hem met volkomen vertrouwen de genaden vragen die wij nodig hebben, om ons zelf te verlaten en al de deugden te oefenen die Hij van ons vraagt.

Voornemens. Ons met Jezus verenigen in al onze hande* lingen, en van tijd tot tijd de ogen op Hem slaan, om van Hem te leren hoe wij al onze werken verrichten moeten.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Verlaat alles, en gij zult alles vinden. Maar die alles zegt, zondert niets uit.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

11. Contemplatie.

WONDERBARE VISVANGST EN TWEEDE ROEPING VAN DEN H. PETRUS.

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Toen Jezus op zekere dag aan de oever van het meer van Genesareth was en de menigte op Hem aandrong, zag Hij twee scheepjes aan de kant liggen. Hij stapte in een van die scheepjes, dat aan Simon toebehoorde en vroeg hem een weinig van wal te steken. En neergezeten onderwees Hij het volk uit het scheepje. Zodra Hij ophield met spreken, zeide Hij tot Petrus: steek in zee en werp uw netten uit om te vissen. En toen zij ze uitgeworpen hadden, vingen zij een zo grote menigte vis, dat het net scheurde.

2e Voorspel. Zich voorstellen de oever van het meer van Genesareth, die met een menigte volks overdekt is; en op het meer het scheepje van Petrus, van waaruit Jezus tot het volk spreekt.