is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen wij niet slechts van klaarheid tot klaarheid komen, maar onze woorden, onze handelingen, al onze gedragingen zullen licht verspreiden in de harten die ons naderen. — Met Jezus is alles gemakkelijk: zijn liefde weet een geheime zalving te mengen onder de bitterste smarten; de armoede, de vernedering, de kruisen hebben niets aan zich, dat een hart verschrikken kan, dat innig met het zijne verenigd is. Eindelijk; zijn goddelijke tegenwoordigheid maakt al onze pogingen, al onze arbeid vruchtbaar, hetzij tot eigen heiliging, hetzij tot de zaligheid van onze naaste. Wie in Mij blijft, en Ik in hem, draagt rijke vrucht, is het woord van onzen aanbiddelijken Meester. O mijn Zaligmaker, maak dan, dat ik in U blijf door een onschendbare getrouwheid en gewaardig Gij U, in mij te blijven door uw genade en liefde.

Samenspraak met het goddelijk Hart van Jezus. — Het aanbidden als de onuitputbare bron van alle genaden. — Het met de levendigste erkentelijkheid danken, omdat Het zich gewaardigd heeft ons tot gelijkvormigheid en ver* eniging met zich te roepen. — Ons met nieuwe ijver aan Jezus H. Hart toewijden, Hem smeken dat Hij nauwer en nauwer de banden toehaalt, waarmee Hij ons aan zich verbonden heeft.

Voornemens. Ons met het Hart van Jezus verenigen in al onze gedachten, woorden en handelingen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Heer, ik vermag niets zonder U.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.