is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria uitgewerkt. De drie Personen van de aanbiddelijke Drieëenheid hebben alzo de oneindige schatten van hun wijsheid, macht en goedheid geopend; en voor wie? Voor aardwormen, voor zondige mensen.... O mysterie van de liefde van een God jegens zijn schepselen! O Vader! o Zoon! o Heilige Geest! doe ons dit mysterie van oneindige liefde goed kennen! Geef dat wij er door een volmaakte liefde aan beantwoorden! Maak, dat alle mensen het kennen, dat aller harten er door ontvlamd, U beminnen, verheer* lijken en dienen!

2e Punt. Liefde van het Hart van Jezus jegens de mensen, wier Zaligmaker Hij is.

Want God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou gered worden. Wij kunnen ons niet te diep van die waarheid overtuigen. De gesteltenis van het aanbiddelijk Hart van Jezus jegens de mensen is vol zoetaardigheid, barmhartigheid en liefde. De getrouwe zielen zijn waarlijk dierbaar aan Jezus; Hij vindt zijn genoegen in het midden van haar hart; Hij verdraagt en vergeeft haar onvolmaakt* heden; Hij verheugt zich, als Hij over haar al de rijkdommen van zijn genade kan uitstorten. De zondaars versmaden Hem, verachten zijn tederheid, en toch bemint Hij hen nog. Hij vervolgt hen door heilzame knagingen van het geweten, tracht hen door allerlei middelen te bekeren en blijft, volgens de uitdrukking van de H. Schrift, onophoudelijk aan de deur van hun hart staan, om de intrede daarin als het ware af te smeken. Hij heeft voor alle zondaars ingewanden van een Vader, zoals Hij zelf ons leert door de zielroerende parabelen van het verloren schaap en den verloren zoon. Hij heeft ons vrijgekocht ten koste van zijn Bloed. Hij zou bereid zijn, om het voor ieder van ons opnieuw te vergieten, als dit noodzakelijk was. In één woord, Hij is onze Zalig* maker, en al zijn gevoelens jegens ons beantwoorden aan