is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

le Punt. God de Vader heeft ons aan Jezus gegeven.

De Vader bemint den Zoon en heeft Hem alles in handen gesteld. Deze woorden moeten ons met blijdschap vervullen. Zij herinneren ons de macht, grootheid en glorie van onzen hemelsen en aanbiddelijken Bruidegom. Ze zijn ook zeer geschikt om ons met het levendigst vertrouwen te bezielen. De Vader bemint den Zoon en heeft Hem alles in handen gesteld. Jezus is dus de Bestuurder van de Kerk en haar ledematen. Jezus waakt over de zielen die aan Hem zijn toegewijd. Hij leidt en richt ze met een oneindige wijsheid, om ze tot de volmaaktheid te doen komen die Hij voor haar bestemd heeft. Wij zijn dus onder de onmiddellijke leiding van Jezus; alles wat gebeurt, wordt door zijn heilige wil geregeld. Wij zijn zijn dierbare schapen, die niemand aan zijn handen zal ontrukken. Welk een geluk! Wat een zeker» heid! Maar die kostbare woorden bevatten nog andere ge» heimen. De Vader bemint den Zoon en heeft Hem alles in handen gesteld. Tot Hem dus moeten wij ons wenden, om de genaden van zaligheid te verwerven voor ons zelf en voor de zielen die Hij aan de zorgen en de waakzaamheid van de Congregatie heeft toevertrouwd. O Jezus, Gij zijt dus voor ons alles: Gij zijt onze schuilplaats, onze hoop, onze steun; Gij zijt de schat, waarin wij voor ons en onze even» naaste alle genaden moeten gaan putten. God de Vader stelt ons geheel in uw handen, Hij staat U al zijn rechten over ons af, wij behoren dus geheel aan U. O, bezit geheel onze liefde, wees Meester over geheel ons hart.

2e Punt. Hoe ons geloof in Jezus wezen moet.

Hij, die in den Zoon gelooft, heeft het eeuwig leven. Op welke wijze moeten wij in Jezus geloven, om het eeuwig leven te hebben ? Wij moeten geloven dat Hij waarlijk de Zoon Gods is, in alles aan zijn Vader gelijk, en hierom moeten wij met een diepe eerbied jegens zijn oneindige Majesteit bezield worden. W’ij moeten geloven dat Hij