is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35. Meditatie.

JEZUS GENEEST EEN MAN, DIE SEDERT ACHT EN DERTIG JAREN ZIEK WAS.

Er was te Jeruzalem een badplaats, de badplaats der schapen genaamd; ze had vijf gaanderijen, waarin een groot aantal zieken

lagen Er was daar een man, die sinds acht en dertig jaren

ziek was. Jezus zeide hem: Wilt gij genezen worden? De zieke antwoordde: Ik heb niemand, die mij in het bad brengt. Jezus zeide hem :Sta op, neem uw bed op en wandel. En op hetzelfde ogenblik was de man genezen. (Vgl. Joan. V. 2. 3. 5 9.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich het bad voorstellen; het is een grote waterkom, waarin men de schapen reinigt die voor de offeranden bestemd zijn; ze is omgeven door gaanderijen, die vol zieken en gebrekkigen liggen.

2e Voorspel. Gewaardig U, o Heer, aan mijn ziel dat volmaakt vertrouwen in te boezemen, waaraan Gij niets weigert, en die heilige sterkte, die aan uw genade met moed beantwoordt.

Ie Punt. Alleen van de genade van Jezus moeten wij de genezing van onze ziel verwachten.

Ik heb niemand die mij in het bad brengt. De zieke van het Evangelie dacht dat zijn toestand hopeloos was, omdat hij zelf tot zijn genezing niets vermocht, en zag dat hij van de mensen verlaten werd. Het ogenblik van zijn genezing was echter nabij; want juist deze hopeloze en verlaten toestand bewoog Jezus tot medelijden en zette Hem aan, hem te genezen. Zo zijn ook wij dikwijls op het punt grote genaden te bekomen, op het ogenblik dat alles ons schijnt te ontbreken. God let nimmer méér op onze noodwendigheden, dan wanneer wij van alle mense* lijke hulp verstoken zijn. Hij stelt dikwijls uit om ons te helpen, tot alles verloren schijnt. Hij laat ons soms zolang